Όροι Χρήσης | Προσωπικά Δεδομένα

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το myperfectcv.gr στους επισκέπτες και χρήστες των σελίδων του δικτυακού τόπου του, διέπονται από τους παρακάτω όρους. Οι χρήστες καλούνται να τους διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη ή χρήση αυτών των σελίδων μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως.

Όροι Χρήσης

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το myperfectcv.gr χρησιμοποιούνται άπαξ και δεν είναι συνδρομητικές. Στην περίπτωση αγοράς πακέτου υπηρεσιών, οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθούν εντός της χρονικής διάρκειας που έχει οριστεί κατά την αγορά του πακέτου υπηρεσιών.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του myperfectcv.gr έχουν εντελώς συμβουλευτικό χαρακτήρα με στόχο να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν τους χρήστες του. Το myperfectcv.gr δεν αναλαμβάνει την ευθύνη εύρεσης εργασίας στους χρήστες και δεν εγκυάται την απόκτηση της εργασίας που επιθυμούν.

Το myperfectcv.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και το δικαίωμα να τροποποιήσει, αναστείλλει, διακόψει για μικρό χρονικό διάστημα όλο ή μέρος της ιστοσελίδας του ή να την αναβαθμίσει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το myperfectcv.gr δεν έχει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία και ηθική βλάβη προκύψει από χρήση της σελίδας του. Για οποιαδήποτε αντιδικία ή επίλυση διαφορών, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.


Οι ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο myperfectcv.gr διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται κάτι διαφορετικό ή ειδικότερο. Η χρήση των υπηρεσιών από τους χρήστες του myperfectcv.gr συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. Για την χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών απαιτείται η αποδοχή των όρων χρήσης από τους χρήστες.
Το myperfectcv.gr συνιστά στους χρήστες του την προσεκτική ανάγνωση των όρων χρήσης. Σε περίπτωση αποριών, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση hello@myperfectcv.gr

Προσωπικά Δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών του myperfectcv.gr διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης, το Ελληνικό Δίκαιο (Ν. 2472/1997 με την προσθήκη των Π.Δ 207/1998 & 79/2000 και άρθρου 8 του Ν. 2819/20000) και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Οδηγία 95/46/ΕΚ και Οδηγία 97/66/ΕΚ). Αναφορικά με τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσα από το myperfectcv.gr, αυτές διέπονται από το Διεθνές Ευρωπαϊκό Δίκαιο αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) και το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Τα προσωπικά στοιχεία και οι πληροφορίες που ζητούνται από τους χρήστες του myperfectcv.gr δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Το myperfectcv.gr διατηρεί και χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά με σεβασμό αποκλειστικά και μόνο για την παροχή των υπηρεσιών του και δεν τα παραχωρεί σε τρίτους.